Slovar

amortizacijski načrt - pregled odplačevanja dolga (časi odplačila obresti in razdolžnin ter stanj ostanka dolga) pri posojilih ali obveznicah

anuiteta - odplačilo terjatve, pri katerem se v enakih vnaprej določenih zneskih odplačuje glavnica in obresti.

devizna klavzula je eden izmed načinov revalorizacije. V pogodbo navedemo devizno klavzulo, to pomeni, da se bo vračanje kredita obračunavalo glede na devizni tečaj.

dospelost - Vnaprej znani čas obstajanja dolžniškega vrednostnega papirja (zakladna menica, blagajniški zapis, obveznica) do dokončnega poplačila obveznosti s strani izdajatelja (dospetja).

efektivna obrestna mera (EOM) - je dejanska cena kredita, izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Pomeni skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek odobrenega zneska kredita.

EOM (realni del) - je efektivna obrestna mera, pri kateri se ne upošteva valorizacijska stopnja.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - medbančna obrestna mera v Evropski uniji, ki se pogosto uporablja v pogodbah.

faktoring - prodaja terjatev do kupcev finančni instituciji ali drugemu podjetju.

garancija je najvišja oblika jamstva. Gre za abstraktno zavezo banke, da bo obveznost na določen dan izpolnila, ne glede na to, ali je bil posel, na osnovi katerega je do garancije prišlo, izpeljan ali ne. Zanjo veljajo posebna pravila mednarodne bančne prakse. Lahko rečemo, da je garancija neke vrste vrednostni papir.

hipoteka je način zavarovanja stanovanjskega kredita z zastavitvijo nepremičnine. Zastavimo lahko nepremičnino, za katero najemamo kredit ali pa katero drugo. Navadno vse pravne zadeve (notarski zapis, vpis zastavne pravice v zemljiško knjigo) uredi pravna pisarna banke. Zastavljena nepremičnina mora biti zavarovana, zavarovanje pa preneseno v korist banke

Inflacija (lat.inflatio - naraščanje) - je razvrednotenje denarja zaradi njegovega pretiranega izdajanja brez pravega kritja.

interkalarne obresti - so obresti za čas porabe posojila. Banka jih obračuna ob koncu meseca in ob prenosu posojila v odplačevanje. 

izhodiščna obrestna mera - je tista obrestna mera, ki jo uporabljamo pri določenih poslih kot izhodišče. Primer so obrestne mere pri kreditiranju pravnih oseb, kjer banka izhodiščni obrestni meri dodaja še odstotne deleže, ki so odvisni od bonitete posojilojemalca in drugih njegovih lastnosti. 

jamstvo je način zavarovanja plačila nekega dolga, pri katerem se tretja oseba zaveže, da bo upniku v določenem roku poplačala dolg dolžnika. Poznamo več oblik jamstev: menično jamstvo (aval), poroštvo in garancijo.

komitent je pravna ali fizična osebi, ki posluje z banko. Od tega koliko časa poslujemo z banko, je pogosto odvisna višina obrestnih mer (daljše je poslovanje, nižje so). Nekaj bank nudi možnost najema kredita le svojim komitentom.

kreditojemalec je oseba, ki prejme kredit.

likvidnost ali unovčljivost - Možnost, da neko naložbo kadar koli v kratkem roku unovčimo (spremenimo v denar).

moratorij je odlog plačila obveznosti

nominalna obrestna mera (NOM) - je na letni ravni določena enovita obrestna mera, ki poleg osnovne obrestne mere vsebuje tudi določen pribitek.

obrestna mera - V odstotkih izražena cena za posojeni denar. Pri dolžnioških vrednostnih papirjih se nanaša na nominalno vrednosti in ne na tržno.Možnost, da neko naložbo kadar koli v kratkem roku unovčimo (spremenimo v denar).

obveznica - Dolgoročni dolžniški vrednostni papir z znano obrestno mero in donosnostjo do dospetja; z izdajo obveznic izdajatelj (država, lokalna skupnost, podjetje, banka...) jemlje posojilo od kupcev obveznic.

poroštvo o njem govorimo, ko nekdo jamči za nekoga drugega. V bančništvu imamo največkrat opraviti s poroštvi na področju posojil, ko porok jamči, da bo dolžnik vrnil glavnico in pripadajoče obresti upniku. Porok pa lahko ugovarja na poroštvo takrat, ko posel iz osnovne pogodbe ni bil sklenjen. V ozadju poroštva je namreč vedno neka pogodba.

provizija je cena za opravljanje bančnih storitev

stečaj v kolikor je podjetje v katerem delate v stečajnem postopku, potem za banke niste plačilno sposobni in ne morete vzeti dolgoročnega kredita, kljub temu da dohodek prejemate redno

terjatev je pravica upnika do določenega zneska dolžnikovega denarja in dolžnost dolžnika, da ta denar vrne.

upnik je oseba, ki je lastnik terjatve in je do nje upravičen z vsemi prej dogovorjenimi obrestmi. V kolikor dolžnik obveznosti ne poravna, ga upnik lahko terja. V primeru kreditiranja je to banka

zavarovanje kredita je obvezno, obstaja pa več načinov kako kredit zavarovati. Lahko ga zavarujemo pri zavarovalnici s pogodbo, ki je sklenjena med banko in zavarovalnico, vsak stanovanjski kredit pa je možno zavarovati z zastavo nepremičnine (glej HIPOTEKA). Kredit lahko zavarujemo tudi s podpisom več (dva ali trije) plačilno sposobnih porokov, ki s svojim podpisom jamčijo, da bodo plačali kredit v kolikor ti ne bi bil več plačilno sposoben. Obstaja tudi možnost zavarovanja kredita z zastavitvijo deviznih vlog ali vrednostnih papirjev agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) - Državna inštitucija, ki nadzoruje trg vrednostnih papirjev in udeležence na njem z namenom zagotoviti učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev vanje.

slovarček pojmov